ده فرمان⁩

نویسنده در این کتاب اهمیت بسزای ده فرمان خدا را برای زندگی انسان، به عنوان یک کمک در سیر رویدادهای روزمره او نمایان میکند و علاوه بر آن این نوشتار خط مشی مطمئن برای تمامی هستی و حتی بعد از مرگ زمینی او می‌باشد.

تفسیر «دعای پدر» به انسان جوینده کمک میکند تا بتواند با این «کلید بسوی فرمانروایی الهی»، به ژرفای اهمّیت آن برای بشریت پی برده و بوسیله‌ی آن رسالت مسیح را بدرستی درک کند.