بنیاد گرال

Stiftung Gralsbotschaft Hauptsitz Stuttgart
«بنیاد بین المللی گرال» اًنجمنِ همفکرانی است مافوق آیین، که در سال ۱۹۵۱ بنا به توصیهٴ ماریا برنهارد، بیوهٴ نویسندهٴ «پیام گرال»، تأسیس شد و ارائه کنندهٴ آثاری منتخب به پاسخهای جهان بینی میباشد. در مَد نظر نشریه، اَثرِ «در پرتو حقیقت» نوشتهٴ آبدروشین قرار دارد. به غیر از این اَثرِ اساسیِ جهان بینی، که تا بحال به ۱۸ زبان ترجمه شده است و در ۹۰ کشور جهان قابل دسترسی میباشد، بنیاد انتشارات متعدد دیگری را هم در برنامه خود دارد.

بنیاد بین المللی گرال، فقط «چاپ آخرین دستِ» اَثرِ «در پرتو حقیقت» نوشتهٴ آبدروشین را منتشر میکند. نویسنده در سالهای آخر زندگی خود، پیام گرال را مجدداً ویرایش کرد و فقط این چاپ میبایست به انتشار برسد. بنیاد گرال، بر طبق خواست خاص نویسنده، بطوریکه بوسیلهٴ بیوه اش ماریا برنهارد و دختر او ایرمینگارد برنهارد تعیین شده است، متعهد به آن میباشد.