در پرتو حقیقت – پیام گرال

payame-gral

تمام بدیهای روی زمین بدین سبب بوجود آمد که انسان بنا بر روحیهٴ اصلی خود توانست با خواسته اش آنچه را که در روی زمین وجود داشتِ تحت تأثیر قرار دهد، در حالی که او با کمک همین روحیهٴ اصلیاش میتوانست اعمالی هدایت کننده بسوی بالا داشته باشد؛ چون این وظیفهٴ اصلی او در آفرینشِ بعدی بوده و اکنون نیز همان وظیفه را دارا میباشد. طبیعی است که در آفرینش آنکه صاحب فهم و درایت بیشتری است، هدایت دیگران را به عهده داشته است. و بدیهی است که چنانچه عقل به تمایلات زمینی بیشتر توجه داشته باشد، بطوری که در مورد انسانهای خاکی صادق است، نتیجه آن هدایت سایرین بسوی حضیض ذلت است و در صورت داشتن تمایلات روحی که امری طبیعی است هدایت بسوی بالا و رستگاری است.

  • عبدروشین