در پرتو حقیقت

در پرتو حقیقت - پیام گرال

سه جلدِ اَثرِ «در پرتو حقیقت» در مجموع شامل ۱۶۸ سخنرانی میباشند که ساختار محتوای آن بر روی یک دیگر بنا شده و یک تصویر کامل و اساسی را از کل خلقت نمایان میکند.

سخنرانیهایی که در این کتاب به طور خلاصه، بین سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۳۸ پدید آمده اند، هیچ کدام اهمیت خود را از دست نداده اند. آنها توضیح جامعی را از جهان بر اساس قوانین طبیعت ارائه میدهند، بطوریکه خواننده را متوجه ارتباطات پنهان در زندگی میکند و بدینوسیله کمک های ارزشمندی را ارائه میدهد.

ادامه مطلب

عبدروشین

Abd-ru-shin

آبدروشین، نویسندهٴ اثرِ، «در پرتو حقیقت»، با اسم شخصی خود اُسکار اِرنست بِرنهارد نام داشت. او آلمانی بود و در ۱۸ آوریلِ ۱۸۷۵ در شهر بیشوفسوردا، در نزدیکی درِسدِن متولد شد. نام آبدروشین، که او از آن برای سخنرانیهایش در « پیام گرال» بکار میبُرد، بمعنای «خدمتگذار نور» میباشد.

در سال ۱۹۲۸ اُسکار ارنست بِرنهارد به اُطریش عزیمت کرد و در آنجا تا زمانی که ناسیونال سوسیالیستها، مِلک او را ضبط کرده و اثرِ
او «در پرتو حقیقت» را ممنوع کرده بوده اند، زندگی کرد. با مانع شدن از اثرگذاری، او در اُبِرکیپسدُرف در کوهستانهای اِرتس در ساکسون، سالهای آخر زندگی خود را تحت نظرِ گِستاپو سپری کرد و در ۶ دِسامبر ۱۹۴۱میلادی چشم از جهان فرو بست.

ادامه مطلب

ده فرمان⁩

نویسنده در این کتاب اهمیت بسزای ده فرمان خدا را برای زندگی انسان، به عنوان یک کمک در سیر رویدادهای روزمره او نمایان میکند و علاوه بر آن این نوشتار خط مشی مطمئن برای تمامی هستی و حتی بعد از مرگ زمینی او می‌باشد.

تفسیر «دعای پدر» به انسان جوینده کمک میکند تا بتواند با این «کلید بسوی فرمانروایی الهی»، به ژرفای اهمّیت آن برای بشریت پی برده و بوسیله‌ی آن رسالت مسیح را بدرستی درک کند.

ادامه مطلب

تاریخ ایجاد اَثرِ «در پرتو حقیقت»

اَثرِ آبدروشین، کتابِ «در پرتو حقیقت – پیام گرال»، در طول زمانیِ نزدیک به دو دهه بوجود آمد. نخست اولین سخنرانیها در «برگهای گرال» و در سال ۱۹۲۶ اولین نسخهٴ «کوچک» کتابِ «پیامِ گرال» منتشر گردید، سپس در سال ۱۹۳۱ نسخهٴ «بزرگ»، نسخهٴ یکجلدی بچاپ رسید و در آخر کتابِ سه جلدی، به آنصورتی که امروزه یافت میشود منتشر شد.

ادامه مطلب

بنیاد گرال

Stuttgart, Lenzhalde

«بنیاد بین المللی گرال» اًنجمنِ همفکرانی است مافوق آیین، که در سال ۱۹۵۱ بنا به توصیهٴ ماریا برنهارد، بیوهٴ نویسندهٴ «پیام گرال»، تأسیس شد و ارائه کنندهٴ آثاری منتخب به پاسخهای جهان بینی میباشد. در مَد نظر نشریه، اَثرِ «در پرتو حقیقت» نوشتهٴ آبدروشین قرار دارد. به غیر از این اَثرِ اساسیِ جهان بینی، که تا بحال به ۱۸ زبان ترجمه شده است و در ۹۰ کشور جهان قابل دسترسی میباشد، بنیاد انتشارات متعدد دیگری را هم در برنامه خود دارد.

ادامه مطلب