در پرتو حقیقت

سه جلدِ اَثرِ «در پرتو حقیقت» در مجموع شامل ۱۶۸ سخنرانی میباشند که ساختار محتوای آن بر روی یک دیگر بنا شده و یک تصویر کامل و اساسی را از کل خلقت نمایان میکند.

سخنرانیهایی که در این کتاب به طور خلاصه، بین سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۳۸ پدید آمده اند، هیچ کدام اهمیت خود را از دست نداده اند. آنها توضیح جامعی را از جهان بر اساس قوانین طبیعت ارائه میدهند، بطوریکه خواننده را متوجه ارتباطات پنهان در زندگی میکند و بدینوسیله کمک های ارزشمندی را ارائه میدهد.

اَثرِ «در پرتو حقیقت» در سراسر جهان عمدتاً به این علت شناخته شده است، زیرا پاسخ های سازگار به پرسش های بزرگ انسانی را مانند معنی زندگی، عدالت در سرنوشت و یا ادامه زندگی پس از مرگ، میدهد. این اَثر تا به امروز به ۱۷ زبان ترجمه شده و در بیش از ۹۰ کشور جهان قابل دسترس میباشد.

یکی از اهداف نویسنده این بود که زندگی واقعی را به خواننده نزدیکتر کند و او را با ارائهٴ نکاتی ارزشمند برای تکامل شخصیتش هدایت نماید، و این همچنین شناخت پروردگار را در بر میگیرد. سخنرانی های گِرد هم آورده در اَثرِ «در پرتو حقیقت» باید مانند «چراغ عصایی» باشد، بدون در نظر گرفتنِ اعتقاد مذهبی و یا وابستگی دینیِ یک انسان. آبدروشین نه خواستار تأسیس مذهبی نوین، فرقه و یا جامعه ایی مذهبی بود.

توضیحات کتاب «در پرتو حقیقت» بر اساس قوانین ساده و قابل فهم طبیعت بنا شده است، که در دنیای خارج و درونیِ روحی بطور یکسان مؤثر میباشند. آنها با تجربیات خاص انسانی برخورد میکنند، نکات ضعف و قوی را رو میآورند و به ناتوانی های پنهانی و در عین حال به موقیعت های گوناگونی که زندگی برای صعود روحی ارائه میدهد اشاره میکنند. خواننده بدینوسیله به این موقعیت دسترسی پیدا میکند که محتوای سخنرانی ها را در زندگی روزمرهٴ خویش بازیابی کند و بعنوان حقیقی بشناسد. از این رو تجربیاتی با محتوای روحی با یک نتیجه گیری منطقی، میتوانند به یک دیدگاه کلی دنیوی وصل گردد، در جایی که دیگر جدایی بین کاوشگری علمی و مذهبی وجود نخواهد داشت.

کتابِ «در پرتو حقیقت» بدون شک زیرنوسِ غیر معمولِ «پیام گرل» را دارد. واژهٴ «گرال» امروزه با تصاویر خیالی و نگرشهای گذشته که در استوره ها، داستانها و بخصوص بطوری که در آثار هنری یافت میشوند، مرتبط میگردد. آبدروشین در اینجا توضیح میدهد که این روایات بر اساس اتفاقاتی واقعی بنا شده اند، که برای نگهداری و بقای کّل آفرینش اَهّمیت بسزایی دارد. و همچنین واژهٴ «پیام» به منشأ والای آن اشاره میکند، که سرچشمهٴ دانش سخنرانی ها میباشد.

در ضمن نقشی را که اَثرِ «در پرتو حقیقت» نشان میدهد، مسیریست کاملاً ساده که هیچ ربطی با رمزگرايی و یا خودبزرگبینی معنوی ندارد، لیکن همانند تعالیم عیسی، طالبِ تلاشی قوی میباشد. زیرا نه تنها پشتیبانِ یک فکر و قضاوت منطقی و خودمختارانه است، بلکه بخصوص خواست راسخی بسوی نیکی را ترویج میکند. این تلاش برای خویشتن و فرد دیگر، میتواند انسان را به اوج بلوغ روحی برساند.

در اینجا چند مطالب مهّم که اَثرِ «در پرتو حقیقت» بطور مشروح به آن جواب میدهد:

  • مسئولیت و سرنوشت قسمت
  • مرگ و زندگی های دوباره متجسم شدن مکرّر
  • گناه و گناه موروثی
  • نگرش به سرای فانی و باقی
  • مرحمت و عشق پروردگار
  • بدن، روان، روح
  • پسر خدا و پسرِ انسان