​فهرست

سه جلدِ «در پرتو حقیقت» در مجموع دارای ۱۶۸ سخنرانی هستند که محتوای آن بروی یکدگر بنا شده و تصویر کاملی را از کّل آفرینش ارائه میدهند.

ساختار اَثرِ «در پرتو حقیقت – پیام گرال» از ترسیم کردن تصویر سادهٴ یک واژه و یا مطلبی منطقی تا توضیحات گسترده تری از آن گام بر میدارد. از این رو توصیه میشود که این اثر به ترتیب سخنرانی هایش خوانده شود.
در اینجا فهرست سخنرانی ها را بترتیب میابید.

 

جلد اول

 • برای راهنمائی
 • ۱. چه می جوئید؟
 • ۲. فریاد برای اِمدادگر
 • ۳. ضد مسیح
 • ۴. کردارِ نیک
 • ۵. بیدار شوید
 • ۶. سکوت
 • ۷. صعود
 • ۸. آئین
 • ۹. انجماد
 • ۱۰. حالتِ بَچه گی
 • ۱۱. عفاف
 • ۱۲. اولین قدم
 • ۱۳. دنیا
 • ۱۴. ستاره بیت الحم
 • ۱۵. پیکار
 • ۱۶. معرفت النفس مدرن
 • ۱۷. راه های خطا
 • ۱۸. چه چیز امروزه این همه انسان را از نور جدا میسازد؟
 • ۱۹. زمانی چنین بود…!
 • ۲۰. گمراهی ها
 • ۲۱. گفتار انسان
 • ۲۲. زنِ آفرینشِ بَعدی
 • ۲۳. تواضع
 • ۲۴. کاهلی روح
 • ۲۵. انسان زمینی در پیشگاه پروردگارش
 • ۲۶. هر چه در آفرینش مرده است باید احیاء شود، تا دربارهاش داوری گردد!
 • ۲۷. کتاب حیات
 • ۲۸. فرمانروایی هِزار ساله
 • ۲۹. یک کلام ضروری
 • ۳۰. ستاره دنباله دار بزرگ
 • ۳۱. آموزگار دنیا
 • ۳۲. بیگانه
 • ۳۳. نجات! رستگاری!
 • ۳۴. زبان خداوند

جلد دوم

 • ۱. مسئولیت
 • ۲. سرنوشت
 • ۳. آفرینش انسان
 • ۴. انسان در آفرینش
 • ۵. گناه موروثی
 • ۶. خداوند
 • ۷. صدای درونی
 • ۸. دینِ عشق
 • ۹. نجات دهنده
 • ۱۰. راز تولد
 • ۱۱. آیا تعلیم رمزگرائی قابل توصیه است؟
 • ۱۲. احضار ارواح
 • ۱۳. وابسته به زمین
 • ۱۴. آیا خویشتنداری در امور جنسی، در پیشرفت روحی موثر است؟
 • ۱۵. شکل افکار
 • ۱۶. بیدار باش و دعا کن!
 • ۱۷. زناشوئی
 • ۱۸. حق فرزند نسبت به والدین
 • ۱۹. دعا
 • ۲۰. دعای پدر
 • ۲۱. ستایش پروردگار
 • ۲۲. انسان و اراده ی آزاد او
 • ۲۳. انسانهای ایدهآل
 • ۲۴. همه ی گناهان را به گردن او بیاندازید
 • ۲۵. تبهکاری هیپنوتیزم
 • ۲۶. تعبیر ستارگان
 • ۲۷. سمبولیزم در سرنوشت انسان
 • ۲۸. ایمان
 • ۲۹. اموال دنیوی
 • ۳۰. مرگ
 • ۳۱. بدرود زندگی
 • ۳۲. معجزه
 • ۳۳. تعمید
 • ۳۴. گرال مقدس
 • ۳۵. راز اَهریمن
 • ۳۶. مناطق ظلمت و لعنت
 • ۳۷. مناطق نور و بهشت
 • ۳۸. وقایع دنیوی
 • ۳۹. تفاوت بنیادی بین انسان و حیوان
 • ۴۰. جدائی بین بشریت و دانش
 • ۴۱. روح
 • ۴۲. تکامل آفرینش
 • ۴۳. من سرورم، خدای تو!
 • ۴۴. لقاح بیآلایش و تولد پسر خدا
 • ۴۵. مرگ صلیبی پسر خدا و آخرین شام
 • ۴۶. از صلیب پایین بیا!
 • ۴۷. این گوشت من است! این خون من است!
 • ۴۸. رستاخیز جسم زمینی مسیح
 • ۴۹. اندیشه انسان و اراده ی خداوند در قانون تاثیر متقابل
 • ۵۰. پسر انسان
 • ۵۱. نیروی جنسی و معنی آن در مورد عروج روح
 • ۵۲. من رستاخیز و حیات هستم، هیچكس به پیشگاه پدر نمی رسد مگر بوسیله من!
 • ۵۳. عنصر خشن، عنصر لطیف، پرتوها، فضا و زمان
 • ۵۴. خطای روشنبینی
 • ۵۵. انواع روشنبینی
 • ۵۶. در دنیای دیو و صورِ خیالی
 • ۵۷. تعلیم رمزگرائی، گوشتخواری یا گیاهخواری
 • ۵۸. درمانِ مغناطیسی
 • ۵۹. در زمان حال زندگی كنید!
 • ۶۰. انسان چه باید بكند، تا بتواند بدرگاه الهی نایل شود؟
 • ۶۱. تو تراشه را در چشم برادرت میبینی و به الواری در چشم خودت توجه نمیكنی!
 • ۶۲. پیكار در طبیعت
 • ۶۳. ریزشِ روح القدس
 • ۶۴. جنسیت
 • ۶۵. آیاكهولت میتواند مانعی برای عروج روحی گردد؟
 • ۶۶. پدر، آنها را ببخش؛ زیرا آنها نمیدانند چه میكنند!
 • ۶۷. خدایان – كوه خدایان – قلعهِ خدایان
 • ۶۸. انسان مخلوق
 • ۶۹. و هزار سال مانند یک روز است!
 • ۷۰. احساس درونی
 • ۷۱. حیات

جلد سوم

 • ۱. در سرزمین سپیده دم
 • ۲. در فکر خود فرو رفته
 • ۳. داوطلبان شهادت، متعصبين مذهبی
 • ۴. خدمتگذاران خدا
 • ۵. غریزهٴ حیوانی
 • ۶. بوسهٴ دوستانه
 • ۷. ابزار منحرف شده
 • ۸. کودک
 • ۹. تکلیف زنانگی انسانی
 • ۱۰. حضور پيوسته
 • ۱۱. مسیح گفت …!
 • ۱۲. قانونِ آفرینش «حرکت»
 • ۱۳. بدن زمینی
 • ۱۴. راز خون
 • ۱۵. مزاج
 • ۱۶. انسان بنگر، که چگونه باید در این آفرینش رفتار کنی، که در اثر آن بندهای سرنوشت مانع عروج تو نگردد، بلکه آنرا صلب کند.
 • ۱۷. قانونی جدید
 • ۱۸. وظیفه و وفاداری
 • ۱۹. زیبایی اقوام
 • ۲۰. انجام شُد!
 • ۲۱. در حد مرز عنصر خشن
 • ۲۲. شناخت خدا
 • ۲۳. نام
 • ۲۴. موجودات ذات
 • ۲۵. موجودات ذاتی کوچک
 • ۲۶. در کارگاه عنصرِ خشن موجودات ذات
 • ۲۷. روانی محاجرت میکند
 • ۲۸. زن و مرد
 • ۲۹. روان های منحرف
 • ۳۰. رهبر روحی انسان
 • ۳۱. رشته های نور در بالای شما
 • ۳۲. ملکهٴ ازلی
 • ۳۳. گردشِ تشعشعات
 • ۳۴. از فریسیان پرهیز کنید
 • ۳۵. مجنون
 • ۳۶. خواهش کنید و به شما داده خواهد شد!
 • ۳۷. سپاس
 • ۳۸. نور شود
 • ۳۹. بدونِ ذات
 • ۴۰. شب مقدس
 • ۴۱. در تحریک سقوط نکید!
 • ۴۲. حسِ خانوادگی
 • ۴۳. خانهٴ مأنوس
 • ۴۴. معمنینِ بر عادت
 • ۴۵. بنگر که چه چیزی برای تو مفید است
 • ۴۶. حکمت مطلق
 • ۴۷. جنسیت ضعیف
 • ۴۸. پُلِ منهدم شده
 • ۴۹. محافظ شعله
 • ۵۰. دید کلّیِ آفرینش
 • ۵۱. روان
 • ۵۲. طبیعت
 • ۵۳. نطفه های روح
 • ۵۴. نطفه های ذات
 • ۵۵. حلقهٴ ذات
 • ۵۶.-۶۲. سطوح
  ازلیِ روحی ۱-۷
 • ۶۳. سخنِ آخر:.چگونه باید پیام را پذیرا شد