جنبش بین المللی گرال

جنبش بین المللی گرال انجمنی از همفکرانی است مافوق آیین.

لذا جنبش بین المللی گرال نهادی از لحاظ قانونی نیست، نه انجمنی است که نیازِ به عضو شدن در آن باشد، و همچنین آیین دینی نیست. جنبش گرال یک همبستگی آزادیست، یک واژه یی ست برای گردهم آوردن همهٴ تلاشهایی بر مبنای اثرِ «در پرتو حقیقت».

www.grailmovement.net