در بارهٴ این وبسایت

آدرس ارتباط در آلمان:
Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Germany

Tel: 0049-(0)7156-953215
Fax: 0049-(0)7156-18663
E-Mail: info@nullgral.de

شماره مالیات فروش بنیاد پیام گرال : DE 147839347

بنیاد پیام گرال در شتوتگارت، بنیاد یست بر اساس قانون مدنی. شماره ثبت در فهرست بنیاد ریاست دولت در شتوتگارت: Az: 16 – 0563
هیئ مدیره : میشائل اُرت، معاون: وِرنِر هوِمِر

Donation Account:
Baden-Württembergische Bank
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE06 6005 0101 0002 4489 07

حفظ اطلاعات و تحلیل تارنما

از نظر یک حفظ اطلاعات فراگیر، ما برای تحلیل تارنما از «کوکی» استفاده میکنیم. تحلیل تمام اطلاعات شما در مورد استفاده از آنچه که شما در شبکهٴ اینترنتی که ما به شما عرضه میکنیم، در روی سِروِر آستان پیام گرال ذخیره و فقط برای تحلیل داخلی ارزیابی میشود. اطلاعات جمعآوری شده به افراد سوم داده نمیشوند و فقط برای بهسازی متون مربوط به شبکهٴ انترنتی مورد استفاده قرار میگیرند.

ما برای تحلیل تارنما از نرم اَفزار «پیویک» استفاده میکنیم، آدرسهای – آی پی، بنوع کوتاهتری مورد کار قرار میگیرند، (برای مثال : ۱۲۳. ۱۲۳ .۱۲۳. ۱۲۳ به ۱۲۳. ۱۲۳.
۰.۰.تبدیل میشود.)

با استفادهٴ شما از آنچه که در این تارنما عرضه میشود، شما با تدوین داده های شما به صورت نوع و طزر قبلاًَ ذکر شده، برای کاربرد و استفادهٴ مورد نام برده، موافقت خود را میدهید.

برای نصب این کوکی مرورگر شما باید کوکی های ارائه دهندگان دیگر را قبول کند، زیرا پیویک باید بدلیل فنی در روی حوزهٴ دیگری تا این تارنما انجام بگیرد.

در گزینهٴ دیگری شما میتوانید در تنظیم سرحد مرورگرتان پیام (»do not track«) را تنظیم کنید، این از نرم اَفزار پیویک رعایت میشود و اعتراض مؤثری را در مقابل تحلیل تارنما نشان میدهد.