از «برگهای گرال» تا «چاپ آخرین دست»

تاریخ ایجاد اَثرِ «در پرتو حقیقت»

اَثرِ آبدروشین، کتابِ «در پرتو حقیقت – پیام گرال»، در طول زمانیِ نزدیک به دو دهه بوجود آمد. نخست اولین سخنرانیها در «برگهای گرال» و در سال ۱۹۲۶ اولین نسخهٴ «کوچک» کتابِ «پیامِ گرال» منتشر گردید، سپس در سال ۱۹۳۱ نسخهٴ «بزرگ»، نسخهٴ یکجلدی بچاپ رسید و در آخر کتابِ سه جلدی، به آنصورتی که امروزه یافت میشود منتشر شد.

این تاریخِ متغئیر ظهور، گاهی منجر به سوء نفاهم هایی میشود. ذیلاً بطور مشروح اطلاعاتی را در مورد یکایک انتشارات نسخه های «پیام گرال»، ویرایش و نظم نوین سخنرانیها توسط آبدروشین را میتوانید بخوانید.

در مورد تاریخ پیدایش بیشتر بخوانید.

  1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
  2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
  3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
  4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
  5. خلاصه مطلب
  6. پیوست