برای راهنمائی

چشم آویز فرو میاُفتد و ایمان به اعتقاد مُبَدل میگردد. آزادی و رستگاری فقط در اعتقاد نهفته است.

روی سخنم با کسانی است که با جدّیت در جستجو هستند. آنها باید خواستار و قادر به آزمایشِ این مطلب باشند. متعصبان مذهبی و اشخاص سُست گام بهتر است از آن دوری جویند، زیرا آنان برای حقیقت زیان آورند. و امّا بدخواهان و بیدقتان باید در میان همین کلمات محکومیت خویش را پیدا کنند.

این پیام تنها کسانی را در بَر میگیرد که هنوز جَرَقه ای از حقیقت را در ضمیر خویش دارند و مشتاقند که انسان واقعی باشند. برای آنان این پیام چراغ عصائی خواهد بود که آنان را از هنگامه ای سردرگمی های کُنونی براهِ راست هدایت نماید.

کلامی که میآید دینِ نوینی را نمیآورد، بلکه باید مانند مَشعَلی راهنمای همهٴ خوانندگان و یا شنودگانِ جدّی باشد، تا راه راستی را بیابند و آنها را به اُوج دلخواه خویش هدایت کُند. فقط کسی که خود را به حرکت وامیدارد، میتواند روحاً پیشرفت کُند. بیخردی که یاریهای بیگانه را بشکلِ عقاید ساخته و پرداخته بکار می بندد، مانند آنست که راه خویش را با کمکِ چوبهای زیرا بغل می پیماید، درحالیکه اعضای تندرست بدنِ خویش را نادیده میگیرد.

ولی آنگاه که او همهٴ قابلیت های خود را، که در درونش آرمیده اند و چشم براهِ فرا خواندن میباشند بکار گیرد، تا آنها او را به عروج برسانند، استعدادی را بخدمت میگیرد، که به ارادهٴ آفریدگارش در اختیار او قرار گرفته است و با آن بسهولت به همهٴ موانعی که برای گمراهی او سرِ راهش هستند چیره خواهد شد.

از این رو، بیدار شوید! ایمان واقعی تنها در اعتقاد آرمیده است و فقط با سنجش و آزمایشِ راسخ بدست میآید. بعنوان موجودی زنده در آفرینشِ شگرف خدای خود بپا خیزید.

آبدروشین