پیوست

 

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست

 

 

فصل
۶

«در پرتو حقیقت» پیام گرال نوین اثرِ آبدروشین، چاپ ۱۹۲۶؛ «چاپ کوچک» ، «چاپ بنفش» و یا «چاپ توتسینگ»

lila-augabe-400pxفهرست

 • چه میجوئید؟
 • مسئولیت
 • سرنوشت
 • آفرینش انسان
 • انسان در آفرینش
 • گناه موروثی
 • پسر خدا و پسر انسان
 • خدا
 • صدای درونی
 • دین عشق
 • رستگار
 • راز تولد
 • آیا تعلیم رمزگرائی قابل توصیه است؟
 • احضار ارواح
 • وابسته به زمین
 • آیا خویشتنداری در امور جنسی، در پیشرفت روحی موثر است؟
 • آخرین داوری
 • نبرد
 • فرمهای افکار
 • کردارِ نیک
 • زناشوئی
 • دعا
 • انسان و خواست آزاد او
 • معرفت النفس مُدرن
 • راهای خطا
 • همه ی گناهان را به گردن او بیاندازید
 • تبهکاری هیپنوتیزم
 • تعبیر ستارگان
 • سمبلیزم در سرنوشت انسان
 • ایمان
 • اموال دنیوی
 • مرگ
 • معجزه
 • تعمید
 • گرال مقدس
 • راز اَهریمن
 • مناطق ظلمت و لعنت
 • مناطق نور و بهشت
 • وقایع دنیوی
 • تفاوت بنیادی بین انسان و حیوان
 • جدائی بین بشریت و دانش
 • روح
 • تکامل آفرینش

«در پرتو حقیقت – پیام گرال اَثرِ آبدروشین » چاپ بزرگ ۱۹۳۱

فهرست

gb-grosse-ausg1931-d-400px

 • پیشگفتار
 • چه میجوئید؟
 • بیدار شوید
 • سکوت
 • صعود
 • مسئولیت
 • سرنوشت
 • آفرینش انسان
 • انسان در آفرینش
 • گناه موروثی
 • پسر خدا و پسر انسان
 • خدا
 • صدای درونی
 • دین عشق
 • رستگار
 • راز تولد
 • آیا تعلیم رمزگرائی قابل توصیه است؟
 • احضار ارواح
 • وابسته به زمین
 • آیا خویشتنداری در امور جنسی، در پیشرفت روحی موثر است؟
 • آخرین داوری
 • نبرد
 • شکل افکار
 • کردارِ نیک
 • بیدار باش و دعا کن
 • زناشوئی
 • حق فرزند نسبت به والدین
 • دعا
 • دعای پدر
 • ستایش پروردگار
 • انسان و ارادهٴ آزاد او
 • معرفت النفس مُدرن
 • راهای خطا
 • انسانهای ایدهآل
 • ستایش پروردگار
 • تبهکاری هیپنوتیزم
 • تعبیر ستارگان
 • سمبولیزم در سرنوشت انسان
 • ایمان
 • اموال دنیوی
 • مرگ
 • بدرود زندگی
 • معجزه
 • تعمید
 • گرال مقدس
 • راز اَهریمن
 • مناطق ظلمت و لعنت
 • مناطق نور و بهشت
 • وقایع دنیوی
 • تفاوت بنیادی بین انسان و حیوان
 • جدائی بین بشریت و دانش
 • روح
 • تکامل آفرینش
 • من سرورم، خدای تو!
 • لقاح بیآلایش و تولد پسر خدا
 • مرگ صلیبی پسر خدا و آخرین شام
 • از صلیب پایین بیا!
 • این گوشت من است! این خون من است!
 • رستاخیز جسم زمینی مسیح
 • اندیشه انسان و اراده ی خداوند در قانون تاثیر متقابل
 • پسر انسان
 • گمراهی ها
 • نیروی جنسی و معنی آن در مورد عروج روح
 • من رستاخیز و حیات هستم، هیچكس به پیشگاه پدر نمی رسد مگر بوسیله من!
 • چه چیزی امروزه این همه انسان را از نور جدا میسازد
 • فریاد برای رهبر
 • عنصر خشن، عنصر لطیف، پرتوها، فضا و زمان
 • خطای روشنبینی
 • انواع روشنبینی
 • در دنیای دیو و صورِ خیالی
 • تعلیم رمزگرائی، گوشتخواری یا گیاهخواری
 • درمانِ مغناطیسی
 • درمانِ مغناطیسی
 • ستاره ی دنباله دار بزرگ
 • انسان چه باید بكند، تا بتواند بدرگاه الهی نایل شود؟
 • تو تُرشه را در چشم برادرت میبینی و به الواری در چشم خودت توجّه نمیكنی!
 • پیكار در طبیعت
 • ریزشِ روح القدس
 • جنسیت
 • آیاكهولت میتواند مانعی برای عروج روحی گردد؟
 • زمانی چنین بود…!
 • پدر، آنها را ببخش؛ زیرا آنها نمیدانند چه میكنند!
 • خدایان – كوه خدایان – قلعهِ خدایان
 • منصوب شده
 • انسان مخلوق
 • و هزار سال مانند یک روز است!
 • احساس درونیn
 • آموزگارِ دنیا
 • آموزگارِ دنیا
 • کلامی آخر
 • ضد مسیح
 • و تحقق یافت…!
 • سخن آخرپیوست
 • ده فرمان
 • حیات

«بازتاب هایی به پیام گرال اَثرِ آبدروشین»، جلد اوّل ۱۹۳۴

فهرست

nachklaengle-1-400px

 • کلام مقدس
 • در سرزمین سپیده دم
 • صبح رستاخیز
 • در فکر خود فرو رفته
 • داوطلبان شهادت، متعصبين مذهبی
 • خدمتگذاران خدا
 • غریزه حیوانی
 • بوسهٴ دوستانه
 • زن آفرینش بعدی
 • ابزار منحرف شده
 • هر چه در آفرینش مرده است باید احیاء شود، تا درباره اش داوری گردد!
 • کودک
 • تکلیف زنانگی انسانی
 • فرمانروائی هزار ساله
 • جبران ضروی
 • عیسی و ایمانوئل
 • نوئل
 • حضور پیوسته
 • مسیح گفت….!
 • تواضع
 • بوته زار تیغها در عنصر ظریف
 • کاهلی روح
 • قانونِ آفرینش «حرکت»
 • بدن زمینی
 • مزاج
 • انسان بنگر، که چگونه باید در این آفرینش رفتار کنی، که در اثر آن بندهای سرنوشت مانع عروج تو نگردد، بلکه آنرا صلب کند.
 • ستاره بیت الحم
 • قانونی جدید
 • طبقه بندی و جامعه شناسی
 • وظیفه و وفاداری
 • بسوی اعتقاد تلاش کنید
 • زیبایی اقوام
 • انسان، چگونه هستی
 • انجام شد
 • بگذار عید پاک در درونت شود، ای انسان
 • در حد مرز عنصرِ خشن
 • انسان در مقابل پروردگارش
 • شناخت خدا
 • ذات
 • هر کس که کلام مرا بخاطر دیگری نشناسد، من او را در لحظه نیاز هم نخواهم شناخت
 • موجودات ذات کوچک
 • در کارگاه عنصرِ خشن موجودات ذات
 • روانی محاجرت میکند
 • زن و مرد
 • روانهای منحرف
 • رهبر روحی انسان
 • رشته های نور در بالای شما
 • نواهای نوئل در کائنات تذکر کنان در نوسانند
 • ملکهٴ ازلی
 • گردش تشعشعات
 • از فریسیان پرهیز کنید
 • مجنون
 • خواهش کنید و به شما داده خواهد شد!
 • سپاس
 • یأس
 • و اگر بشریت بپرسد…
 • نور شود!
 • من شما را اعزام میکنم
 • عید پاک ۱۹۳۴
 • بدون ذات
 • چگونه باید پیام را پذیرا شد

فهرست نسخهٴ دست آخر را همراه با چند نمونه برای خواندن را میتوانید در اینجا بی یابید

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست