۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱:
  مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست

فصل۴

آبدروشین در اَواخر سال ۱۹۳۸ به تجدید نظرِ سخنرانی هایش پرداخت. به وصف ایرمینگارد برنهارد در سالهای ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ کّل اَثر خود را

ویرایش کرد، و ایرمینگارد برنهارد در بیانیه ای در ۱۵ میِ ۱۹۵۶ این ویرایش را بشرح زیر توضیح داد.

رونوشتی از دادگاه بخش شهر شواتس:

«پیام گرال توسط نویسنده آن، آقای اُسکار اِرنست بِرنهارد، در سالهای ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ مجدداً ویرایش شد. در سپتامبر ۱۹۳۸ ما – آقای اُسکار اِرنست بِرنهارد، همسرش ماریا بِرنهارد، برادرم و من – از سوی گِستاپو به شلاورُت در نزدیکی گُرلیتس اجباراً طرد شدیم. در مارسِ ۱۹۳۹ ما با اجازه ی گِستاپو به شهرک کیپسدُرف در کوهستانِ اِرتس عزیمت کردیم. در همان سال آقای اُسکار اِرنست بِرنهارد ویرایش پیام گرال را شروع نمود. در آخر میِ ۱۹۴۱ پیشنویس ویرایش شده آماده چاپ بود.

این ویرایش انواع تغییرات متفاوتی داشت. قسمتی از آن مربوط بود به تصحیحِ علائم جمله بندی، به جابجاییِ کلمات، حذف و یا تقلیل جملات و بندهایی که شامل افکاری تکراری که در جملات و بندهای دیگری بیان شده بوده اند.

لذا او همچنین جملات و صفحاتی را حذف کرد، که معتقد بود انسان هنوز آمادگی فهم آنها را ندارد. برای چنین نظری تجربیات سالهای آخر قبل از رفتن او تعیین کننده بوده اند.

او تصحیحات را به این صورت انجام میداد که در یک نسخهٴ کتابیِ پیام گرال، که برای این کار در نظر گرفته بود، با مداد تذکرات خود را می نوشت، حذف هایی انجام میداد و یا علائمی را در نکته های مورد نظر تکمیل میکرد. این تغییرات و تکمیل کردن ها را روی یک کاغذ جداگانه می نوشت. من سپس این یادداشتهای با مداد را، چون خطر پاک و یا ناخوانا شدن آنها بود، با ماشین تحریر روی نوارهای کاغذی نوشتم و یادداشتهای با مداد را در نسخه اصلی پاک و نوارهای کاغذیِ با ماشین تحریر نوشته را، جایگزین آن کردم. صفحاتی را در پیام گرال که بندهای بزرگتر آن حذف شده بوده اند را، تا آن جایی که لازم بود به همدگر چسباندم، یا صفحهٴ ویراستائی شده را بطور کامل با ماشین تحریر از نو مینوشتم و صفحهٴ جدید را درون آن می چسباندم.

از نظر اینکه ترتیب سخنرانی ها هم تغییر یافته بود، پیش میآمد که یک سخنرانی از ترتیب فهرست خارج و در جای دیگری جا داده میشُد.

من تمام تغییرات را دقیقاً بر طبق دستورات نویسندهٴ پیام گرال انجام داده ام. او هر تغییر را مورد بازرسی قرار میداد.

این روند هم دلیلی بر آن است که دیگر برگهای اندکی از نسخهٴ دست نویس اصلیِ تغییرات آقای اُسکار اِرنست بِرنهارد موجود است.»

فومپربرگ، ۱۵ میِ ۱۹۵۶
ایرمینگارد بِرنهارد

در پیام گرال «چاپِ دست آخر»، جلد اوّل ، آبدروشین بخصوص آن سخنرانی های چاپ ۱۹۳۱ را بترتیب فهرست گنجاند، که در سال ۱۹۳۷ در مجلهٴ «نوا» منتشر شده بوده اند. این مربوط میشود به سخنرانیهای «آئین»، «انجماد»، «بچگانگی»، «عفاف»، «گام اول»، «نجات، رستگاری» و «زبان خداوند».

سخنرانی «راز خون» از مجلهٴ شماره ۱، در جلد سوم بین «بدنِ زمینی» و «مزاج» قرار گرفت.

و همچنین سخنرانی هایی از «بازتاب هایی به پیام گرال» جلد اول و جمعی از سخنرانی های تکی، در این جلد یافت میشوند.

برای این منظور چند عنوان تغییر یافتند. بدینسان که سخنرانی «کلامی آخر» با عنوان «یک کلام ضروری»، سخنرانیِ «آخرین داوری»، عنوان «دنیا» را دارد، و «فریاد برای رهبر»، بعنوان «فریاد برای امدادگر» تغییر یافت. (واژهٴ «رهبر» را دیگر بخاطر استفاده نازی ها از آن، نمیشد بکار برد).

جلد دوّمِ پیام گرالِ «چاپ آخرین دست» اکثرِ آن سخنرانی های چاپ ۱۹۳۱ را دارد که بگفتهٴ ایرمینگارد برنهارد تغییر داده شده بوده اند. سخنرانی های «پسر خدا و پسر انسان» و «منصوب شده» از سوی آبدروشین دیگری منتشر نشده اند و همچنان سخنرانی «تحقق یافت…» و «حرف آخر». سخنرانی «حیات» که در پیوست منتشر شده بود در آخر جلد دوم قرار گرفت.

جلد سوّم شامل سخنرانی هایی از «بازتاب هایی به پیام گرال» جلد اوّل میباشد و همچنین شامل آن سخنرانی های تکی، که آبدروشین خواهان منتشر کردن آنها بوده است.

سخنرانی «راز خون» از شمارهٴ یک مجلهٴ«نوا» در اینجا جا داده شد، سخنرانی «هر کس که کلام مرا نشناسد….» زیر عنوانِ سخنرانی «نام» منتشر شد. و پسگفتارِ «پیام را چگونه باید برداشت کرد» جلد سوّم را خاتمه داد.

پنج سخنرانی از «بازتاب هایی به پیام گرال» جلد اوّل و چهار سخنرانی از مجموع سخنرانی های تکی در پیام گرال جلد ۱، ۲، و ۳ مورد برداشت قرار نگرفته اند. این مربوط میشد به سخنرانی های «جبران مورد نیاز»، «عیسی و امانوئل»، «نوئل»، (با سخنرانی «نوئل» در جلد سوّم «چاپ آخرین دست»یکسان نیست)، «نواهای نوئل در کائنات با تذکر نوسان میکنند»، «من شما را اعزام میکنم»، «دروازه گشوده میشود»، «زخم»، «سال نو ۱۹۳۵» و «قربانی».

 

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست