۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»

 

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست

 

 

فصل ۳

بعد از منتشر شدن «چاپ بزرگِ» پیام گرال در سال ۱۹۳۱ – به این اسم در مقایسه با «چاپِ کوچک» در سال ۱۹۲۶ – تا سال ۱۹۳۴، ۵۹ سخنرانی شمارهگذاری شده تکی دیگر، اثر آبدروشین بچاپ رسید.

nachklaengle-1-400px

جلد اول، ۱۹۳۴ این ۵۹ سخنرانیِ تکی بعدها توسط آبدروشین با اظافه کردنِ سخنرانیِ «بدون ذات» و در خاتمه «پیام را چگونه باید برداشت کرد» را به صورت «بازتاب هایی به پیام گرال» جلد اول به هم پیوست و در انتشارات «بانگ» در سال ۱۹۳۴ منتشر کرد. (فهرست سخنرانی ها در پیوست)

ترتیب سخنرانی ها در «بازتاب هایی به پیام گرال» با ترتیب سخنرانی ها در انتشار قبلیِ تکی آنها تفاوت دارد. به این صورت که در اول این چاپ سخنرانیِ «کلام مقدس»، که در ترتیب سخنرانیهای تکی با شماره ۲۵ منتشر شد. و همچنین هم بعضی از سخنرانی ها عنوان های نوینی را پیدا کردند، برای مثال «شوالیهٴ سفید» بعنوان «یک تعدل لازم»، «نوئل ۱۹۳۲»، بعنوان «ستارهٴ بیت الحم»، «۳۰ دسامبر ۱۹۳۲»، بعنوان «قانونی جدید»، «جمعه الصلیب ۱۹۳۳» بعنوان «تحقق یافت» و همچنان «عید پاک ۱۹۳۳» بعنوان «بگذار عید پاک در درونت ایجاد شود، ای انسان».

 

۵۹ سخنرانی شمارهگذاری شده:

 • در سرزمین سپیده دم
 • صبح رستاخیز
 • در فکر خود فرو رفته
 • داوطلبان شهادت، متعصبين مذهبی
 • خدمتگذاران خدا
 • غریزهٴ حیوانی
 • بوسهٴ دوستانه
 • زنِ آفرینشِ بَعدی
 • ابزار منحرف شده
 • هر چه در آفرینش مرده است باید احیاء شود، تا درباره اش داوری گردد!
 • کودک
 • تکلیف زنانگی انسانی
 • فرمانروایی هزار ساله
 • شوالیه سفید
 • عیسی و ایمانوئل
 • نوئل
 • حضور پیوسته
 • مسیح گفت…!
 • تواضع
 • بوته زار تیغهای عنصر لطیف
 • کاهلی روح
 • قانون آفرینش «حرکت»
 • بدنِ زمینی
 • مزاج
 • کلامِ مقدس
 • !انسان بنگر، که چگونه باید در این آفرینش رفتار کنی، که در اثر آن بندهای سرنوشت مانع عروج تو نگردد، بلکه آنرا صلب کند.
 • نوئل ۱۹۳۲
 • ۳۰ دسامبر ۱۹۳۲
 • طبقه بندی و جامعه شناسی
 • وظیفه و وفاداری
 • بسوی اعتقاد تلاش کنید
 • زیبایی اقوام
 • نور شود
 • انسان، چطور هستی
 • جمعه الصلیب ۱۹۳۳
 • عید پاک ۱۹۳۳
 • در حد مرز عنصر خشن
 • انسان زمینی در پیشگاه پروردگارش
 • شناخت پروردگار
 • ذات
 • هر کس که کلام مرا بخاطر دیگری نشناسد، من او را در لحظهٴ نیاز هم نخواهم شناخت
 • موجودات ذاتی کوچک
 • در کارگاه عنصر خشن موجودات ذات
 • روانی محاجرت میکند
 • زن و مرد
 • روانهای منحرف
 • رهبر روحی انسان
 • رشته های نور در بالای شما
 • نواهای نوئل در کائنات تذکر کنان در نوسانند
 • ملکهٴ ازلی
 • گردشِ تشعشعات
 • از فریسیان پرهیز کنید!
 • مجنون
 • خواهش کنید و به شما داده خواهد شد!
 • سپاس
 • من شما را اعزام میکنم
 • عید پاک ۱۹۳۴
 • و اگر بشریت بپرسد…
 • یأس

 

۳۸ سخنرانیهای تکی دیگر (شماره های ۶۰-۹۷) را میشد در سالهای ۱۹۳۴ و ۱۹۳۷ خرید. آنها در انتشارات «بانگ» در مونیخ به چاپ رسیدند و بعدها در انتشارات ماریا برنهانرد در فومپِربِرگ.

بعضی از این سخنرانی ها را آبدروشین، قبل از اینکه آنها را از نو ویرایش و بترتیب همان شماره ها منتشر کند، به صورتی که آنها را بیان کرده بود بصورت هِکتوگرافی پخش کرد. سخنرانی های «سطوح ازلی روحی ۱-۷» قبلاً زیرِ عنوان «سطوح روحی ۱-۷» منتشر شد. برای مثال، اولین روخوانیِ سخنرانیِ: «سطوح روحی ۵» در تاریخ ۲۲ آوریل ۱۹۳۵ صورت گرفت و چندی بعد هم به این نگارش به چاپ رسید. و مدتی بعد در سال ۱۹۳۶ / ۳۷ ۱۹، یک نسخهٴ ویرایش شدهٴ آن زیر عنوانِ «سطوح ازلی روحی ۵» منتشر شد.
سخنرانی شمارهٴ ۷۳، «عید پاک ۱۹۳۵» را آبدروشین زیرا عنوانِ «کتاب زندگی» و سخنرانیِ شمارهٴ ۸۰ « عید پنجاهه ۱۹۳۵» را زیر عنوانِ «کلام زنده» بچاپ رساند.

به غیر از اینها، همچنان سخنرانیهای تکیِ بدونِ شماره به عنوان، «عید پنجاهه»، «همه چیز باید نو گردد!» و « کوه سعادت» منتشر شدند.

۳۸ سخنرانیِ تکی

 • دروازه گشوده میشود!
 • زخم
 • حکمت مطلق
 • کلام انسانی
 • سال نو ۱۹۳۵
 • بنگر که چه چیزی برای تو مفید است
 • سطوح (ازلی) روحی ۱
 • معمنینِ بر عادت
 • اشتیاقِ نجات دهنده
 • سطوح (ازلی) روحی ۲
 • پاکسازیِ بزرگ
 • سطوح (ازلی) روحی ۳
 • سطوح (ازلی) روحی ۴
 • عید پاک ۱۹۳۵ (کتاب حیات)
 • سطوح (ازلی) روحی ۵
 • سطوح (ازلی) روحی ۶
 • سطوح (ازلی) روحی ۷
 • ۳۰ می ۱۹۳۵ ( قربانی)
 • محافظ شعله
 • قدرت سخن
 • کلامی زنده (عید پنجاهه ۱۹۳۵)
 • حسِ خانوادگی
 • خانهٴ مأنوس
 • شعلهٴ حواری
 • جنسیت ضعیف
 • پُلِ منهدم شده
 • دید کلّیِ آفرینش
 • نطفه های روح
 • نطفه های ذات
 • پیشرو
 • هر چه احتیاج بزرگتر باشد، کمک پروردگار به شما نزدیکتر است
 • دسته شعله های زدوده کنان
 • ورطهٴ آرزوهای خودخواسته
 • روان
 • طبیعت
 • حلقهٴ ذات
 • در تحریک سقوط نکنید!
 • نوئل

 

نویسنده شاید در صدد این بود که از این سخنرانی های تکیِ جلد دومِ «بازتاب هایی به پیام گرال» را تلفیق کند. لذا بخاطر مسائل تاریخی و همچنان از روی رشد روحی انسانها به آنجا نرسید، اگر امروزه چنین جلدی در گردش باشد، نمیتواند به هیچ وجه موثق باشد.

die-stimme-400px

با دشوار شدنِ به چاپ رسانی در انتشارات «بانگ» در مونیخ، و زیر فشار مداوم رژیمِ ناسیونال سوسیالیستی، آبدروشین مقرر کرد که ده سخنرانی دیگر و پاسخ به پرسشهای سال ۱۹۳۷ در مجلهٴ «نوا» در انتشارات «نوا» در زوریخ منتشر گردد.

در آخرین چاپ مجلهٴ «نوا» به دشواری پخش آن اشاره و توضیح داده شد که انتشارِ چاپ مجلهٴ بعدی به ژولیه ۱۹۳۸ موکول میگردد.

لذا نه چاپ بعدی مجلهٴ «نوا» و نه انتشارِ جلد دوّمِ «بازتاب هایی به پیام گرال» امکان پذیر بود. در ماه مارسِ ۱۹۳۸، آبدروشین توسط ناسیونال سوسیالیستها بازداشت شد و در سپتامبرِ همان سال اخراج او از اُطریشِ اشغال شده صورت گرفت که تبعید او را نخست به شلاورُت در نزدیکی شهرِ گُرلیتس و در مارسِ ۱۹۳۹ به کیپسدُرف (در کوهستانِ ارتسِ آلمان) را بدنبال داشت.

 • مجلهٴ شمارهٴ ۱
 • راز خون
 • مجلهٴ شمارهٴ ۸
 • گام اوّل
 • مجلهٴ شمارهٴ ۲
 • زبان خداوند
 • مجلهٴ شمارهٴ ۹
 • عفاف
 • مجلهٴ شمارهٴ ۴
 • بچگانگی
 • مجلهٴ شمارهٴ ۱۰
 • نجات! رستگاری!
 • مجلهٴ شمارهٴ ۵
 • انسان و زمین
 • مجلهٴ شمارهٴ ۱۱
 • آئین
 • مجلهٴ شمارهٴ ۷
 • عید پنجاهه
 • مجلهٴ شمارهٴ ۱۲
 • انجماد

 

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست