۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶

 

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست

 

 

فصل ۲

در سالهای ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۰ سخنرانی های دیگری در «برگهای گرال» سری دوم (دفتر شماره ۱ و ۲، دفتر شماره ۳، ۴و ۵، دفتر شماره ۶ و ۷) و همچنین در نشریهٴ «بانگ» (مجلهٴ شماره ۱ و ۲، مجلهٴ شماره ۳ و ۴و مجلهٴ شماره ۵، ۶ و ۷، مجلهٴ شماره ۸ و ۹، مجلهٴ شماره ۱۰، ۱۱ و ۱۲، مجلهٴ شماره ۱۳).

der-ruf-400px

این انتشار تا اول آوریل سال ۱۹۲۹ در «انتشارات برگهای گرال» اُسکار اِرنست برنهارد، ادامه داشت و سپس در انتشارات «بانگ» در مونیخ ادامه پیدا کرد.
در حین این که در «برگهای گرال سری ۲، فقط سخنرانی آبدروشین و پاسخ به پرسشها و اندرزهای دیگری منتشر میشد، در مجلهٴ «بانگ»، بعنوان «نشری برای هر دانش مطّرقی» در کنار نوشته های آبدروشین همچنان بیشتر نویسندگانی نزدیک به او موقعیتِ نشر کلام را داشتند.

سخنرانی های آبدروشین در مجلهٴ «بانگ» بترتیب زیر

 • مجلهٴ شماره ۱ / ۲ – اوت و سپتامبر ۱۹۲۷
 • زمانی چنین بود…
 • مجلهٴ شماره ۱۰/ ۱۱ /۱۲ – می/ژوئن/ژولیه ۱۹۲۸
 • ریزش روحالقدس
 • انسان چه باید بکند تا بتواند به درگاه الهی نایل شود؟
 • پیکار در طبیعت
 • جنسیت
 • کلامی آخر (عنوان بعد: یک کلامی ضروری)
 • مجلهٴ شماره ۳ / ۴ – اُکتبر و نوامب ۱۹۲۷
 • پدر، آنها را ببخش، زیرا آنها نمیدانند چه میکنند.
 • مجلهٴ شماره ۵ ۶ ۷ – دسامبر ۱۹۲۷، ژانویه فوریه ۱۹۲۸
 • نوئل (با سخنرانی «نوئل» در جلد سوّم «چاپ آخرین دست»یکسان نیست)
 • مجلهٴ شماره ۱۳ – می / ژوئن ۱۹۲۹
 • در دنیای دیو و صّور خیالی
 • انواع روشنبینی
 • غریبه
 • مجلهٴ شماره ۸ / ۹ مارس/آوریل ۱۹۲۸
 • خدایان – کوه خدایان – قلعهٴ خدایان
 • منصوب شده
 • انسان مخلوق

در سالهای بین ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ آبدروشین در مجلهٴ «بانگ» در کنار سخنرانیها همچنین پاسخ به پرسشها را نیز منتشر کرد. در مجلهٴ «بانگ» شماره ۸ و ۹ به این مطلب اشاره میشود که آبدروشین برای این مجله «بانگ» سهم بیشتری را دارد و از این رو دفتر بعدیِ «برگهای گرال» سری ۲ در ماه های بعدی منتشر میگردد. بعد از این اعلام، دفترِ شماره ۵ و ۶ – آخرینِ سری ۲ «برگهای گرال» – ۱۹۳۰ منتشر شد، ولی دیگر نه در انتشارات «برگهای گرال» بلکه در انتشارات «بانگ»، در مونیخ.

gralsblaetter-serie2-400px

فهرست سخنرانیهای «برگهای گرال» سری ۲

 • دفترِ شماره ۱ / ۲ – ۱۹۲۶ / ۱۹۲۷
 • من سروم خدای تو
 • لقاحِ بیآلایش و تولد پسرِ خدا
 • مرگ صلیبیِ پسرِ خدا و آخرین شام
 • رستاخیز جسم زمینی مسیح
 • اندیشه ی انسان و اراده ی خداوند در تأثیر متقابل
 • پسرِ انسان
 • مجلهٴ شماره ۳ / ۴ / ۵ – ۱۹۲۷
 • گمراهی ها
 • نیروی جنسی و معنی آن در مورد عروج روح
 • من رستاخیز و حیات هستم، هیچكس به پیشگاه پدر نمی رسد مگر بوسیلهٴ من
 • چه چیز امروزه این همه انسان را از نور جدا میسازد؟
 • فریاد برای رهبر
 • ستارهٴ دنباله دار بزرگ
 • عنصر خشن، عنصر لطیف، پرتوها، مکان و زمان
 • گمراهی های روشنبینی
 • در زمان حال زندگی کنید
  پاسخ به پرسشهایی مربوط به تعالیم رمزگرایی، گوشتخواری و گیاهخواری
 • درمانِ مغناطیسی
 • آیا كهولت میتواند مانعی برای عروج روحی گردد؟
 • مجلهٴ شماره ۶ / ۷ – ۱۹۳۰
 • ستایش پروردگار
 • حق فرزند نسبت به والدین
 • انسانهای ایدهآل
 • تو تُرشه را در چشم برادرت میبینی و به الواری در چشم خودت توجه نمیكنی!
 • ضد مسیح
 • صلیبِ گرال مقدس

در چاپِ پیام گرالِ ۱۹۳۱ تمام سخنرانی های چاپ ۱۹۲۶ و ۴۸ سخنرانی دیگر که تا حدی قبل، ولی اکثراً بعد از ۱۹۲۶ در «برگهای گرال» و مجلهٴ «بانگ» منتشر شده بوده اند و یا همچنین برای اولین بار چاپ گردیده اند را میتوان یافت.

قبل از ۱۹۲۶ سخنرانی های «بیدار شوید» زیر عنوان «زندگی کنید» و سخنرانیِ «سکوت» زیر عنوانِ «راز بزرگ» و همچنین سخنرانیِ «صعود» زیر عنوان «رستگاری» منتشر گردید.

سخنرانی هایی که بعد از ۱۹۲۶ در «برگها گرال» و مجلهٴ «بانگ» منتشر شدند (لیست بالا) اکثراً بر طبق نوبت ظهورشان در این چاپ در نظر گرفته نشده اند، بلکه تا حدی قبل و یا بعد از سخنرانی های دیگر گنجانده شده بوده اند و یا بترتیبی
دیگر منتشر گردیده اند.

برای اولین بار در این چاپ سخنرانیهای «بیدار باش و دعا کن»، «بدرود زندگی»، «از صلیب پایین بیا!»، «این گوشت من است! این خون من است!»، «و هزار سال مانند یک روز است!»، «احساس»، «آموزگار دنیا» و همچنین «و تحقق یافت…!» منتشر گردید.

سخنرانی «بیدار باش و دعا کن»، اگر بخواهیم ترتیبِ چاپ ۱۹۲۶ را بعنوان اساس قرار دهیم، در اینجا بین سخنرانی های «کردار نیک» و «زناشوئی» قرار گرفت. سخنرانی «بدرود زندگی» در دنباله ی سخنرانیِ «مرگ» گنجانده شد.

سخنرانی های «از صلیب پایین بیا» و «این گوشت من است! این خون من است!» برای اولین بار در میان سخنرانی های «مرگ صلیبیِ پسر خدا و آخرین شام» و «رستاخیز بدنِ زمینی مسیح» قرار گرفتند. (هر دو از «برگهای گرال» سری ۲، دفترِ ۱ و ۲).

سخنرانی های «تعالیم رمزگرائی، گوشتخواری یا گیاهخواری»، «درمانِ مغناطیسی» و «آیا كهولت سِن میتواند مانعی برای عروج روحی گردد؟» برمیگردند به پاسخ به پرسشهایی در دفاترِ ۳ ، ۴ و ۵ «برگهای گرال» سری ۲.

سخنرانیِ «صلیب گرال مقدس»، در این چاپ مورد نظر قرار نگرفت.

بعد از کلام آخر در پیوست، «ده فرمان خداوند» (که از قبلاً در کتابی کوچک در سال ۱۹۲۹ با سخنرانیِ «دعای پدر» منتشر شد) سخنرانی «حیات» بچاپ رسید.

gb-grosse-ausg1931-d-400px

در تفاوت با چاپ ۱۹۲۶ ، این چاپ یک سری کلام «آلمانی شده» را ارائه میداد. این تغییرات بطور خودمختارانه در زمان ویرایش کتاب از سوی نشریه انجام گرفت. خود آبدروشین هیچگاه با این تغییرات موافقت نکرد. ایرمینگارد برنهانرد بعدها بر اساس نسخه خطی اصلی در «چاپ آخر» باز دوباره آن واژه هایی را در متن قرار داد، که آبدروشین از آنها استفاده کرده بود.

 

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست