۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱: مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست
فصل ۱

از سال ۱۹۲۰ اُسکار اِرنست بِرنهارد در بارهٴ پرسشهایی که انسانهای اطراف او دروناً با آن مشغول بوده اند، سخنرانی هایی ایراد کرد و در صدد چاپ آنها بود.

در سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴ او با نام آبدروشین سخنرانیهایی و پاسخ به پرسشهایی را، در هفت دفتر جداگانه بعنوان «برگهای گرال» سریِ ۱، در «نشرِ برگهای گرال» در شهر باد هایلبرون، محل سکونت آنزمانِ خانواده ی برنهارد منتشر کرد.

اُسکار اِرنست بِرنهارد بعنوان نویسندهٴ سخنرانیهای پیام گرال، نامِ آبدروشین را، که بمعنی «خادم (پسر) نور» میباشد استفاده نمود. طرز نوشتن نخست نام او بزبان لاتین به این صورت بود: «Abdruschin»، لذا در «برگهای گرال» همچنین این طرز هم، «Abd-ru-shin»، هر چند بندرت یافت میشد. از اوسط سالهای سی دیگر این نوع آخر را استفاده نمود.

gralsbl-serie1-heft3-400px

«برگهای گرال» سری ۱ عنوانِ سخنرانی ها و همچنین پاسخ به پُرسشهایی که بعدها بنوع سخنرانی منتشر شدند:

 • دفتر شماره ۱
 • چه میجوئید؟
 • زندگی کنید ( بعدها بعنوانِ: بیدار شوید!)
 • راز بزرگ ( بعدها بعنوانِ: سکوت)
 • رستگاری (بعدها بعنوانِ: صعود)
 • دفتر شماره ۵
 • انسان و ارادهٴ آزاد او
 • معرفت النفس مُدرن
 • راه های خطا، پاسخِ پرسشهای به «باکرگیِ» مریم در وعدهها
 • دفتر شماره ۶
 • همهٴ گناهان را روی او بیاندازید
 • پیش از اینکه ابراهیم بود، من بودم
 • تبهکاری هیپنوتیزم
 • ستاره شناسی
 • سمبُلیک در سرنوشت انسان
 • اعتقاد
 • اموال دنیوی
 • مرگ
 • معجزه
 • تعمید
 • دفترِ شماره ۲
 • مسئولیت
 • سرنوشت
 • آفرینش انسان
 • انسان در آفرینش
 • گناهِ موروثی
 • پسرِ خدا و پسرِ انسان
 • پروردگار
 • صدای درونی، پاسخ به پرسشِ دینِ عشق
 • دفترِ شماره ۳
 • رستگار
 • رازِ تولد
 • آیا تعلیم رمزگرایی قابلِ توصیه است؟
 • احضارِ روح
 • وابسته به زمین
 • آیا خویشتنداری در امور جنسی، در پیشرفت روحی مؤثر است؟
 • پاسخ به سؤالاتی مربوط به لقاح بیآلایش
 • دفتر شماره ۷
 • گرال مقدس
 • راز اَهریمن
 • مناطق ظلمت و لعنت
 • مناطق نور و بهشت
 • وقایع دنیوی
 • انسان و حیوان
 • پاسخ به پرسش در مورد علوم و بشریت
 • دفتر شماره ۴
 • آخرین داوری
 • پیکار
 • شکل اَفکار
 • کردارِ نیک
 • زناشوئی
 • دعا

 

در سال ۱۹۲۶ آبدروشین اکثر سخنرانیهایی که او تا آنزمان در «برگهای گرال» منتشر کرده بود را جمعاً در کتابی در «نشرِ برگهای گرال»، اُسکار اِرنست بِرنهارد، در شهر توتسینگ، زیرِ عنوانِ:

«در پرتو حقیقت – پیام گرال نوین اَثرِ آبدروشین» بچاپ رساند.

این چاپِ پیام گرال (فهرست در پیوست) هم بعنوان «چاپ کوچک» و یا «چاپ بنفش» و همچنین «چاپ توتسینگ» (محل سکونت آنزمانِ خانواده ای برنهارد) نام برده میشود.

lila-augabe-400px

از سری ۱ دفترِ «برگهای گرال» در چاپِ پیام گرالِ ۱۹۲۶، فقط سخنرانیِ «چه میجویید؟» منتشر شد. سخنرانی های «زندگی کنید» (بعدها در چاپ ۱۹۳۱ و «چاپ آخرین دست» زیر عنوانِ : «بیدار شوید!»)، «راز بزرگ» (بعدها زیر عنوانِ: «سکوت»)، رستگاری (بعدها زیر عنوانِ: «صعود») در این چاپ هنوز منتشر نگردید. و همچنان آبدروشین سخنرانیِ «پیش از اینکه ابراهیم بود، من بودم» را دیگر منتشر نکرد.

بعضی از پاسخ به پرسشهای دفترهای مذکور سپس بصورت سخنرانی منتشر شدند. برای مثال سخنرانی «دینِ عشق» و «جدائی بین بشریت و دانش»، سخنرانی های «روح» و «تکاملِ آفرینش»، چاپِ ۱۹۲۶ پیام گرال را به اتمام رساندند. این سخنرانی ها بیش از این منتشر نشده بوده اند. در دفتر شماره ۷ «برگهای گرال» آخرینِ سریِ ۱، لذا به سخنرانی در مورد آفرینش اِشاره شده بود.

و درست همین ویرایشِ پاسخ به پرسشها بصورت سخنرانی، «رابطه ی متقابل» بین نویسنده، خوانندگان و شنوندگان را نشان میدهد. درک و یا عدم درک آنها، پرسشها، تشویق و تهییج آنها در اکثر اوقات نکته ای برای سخنرانی های دیگری بوده اند. در نتیجه از همان شروع حالت روحی و درونی انسان بنحوی، کلیدی برای نوع ارائهٴ پیام بوده است. این روند تا ویرایش «چاپ آخرین دست» در زمان اقامتش در کیپسدُرف ادامه داشت.

از این رو آبدروشین در سرِهمبندیِ سخنرانی هایش برای چاپ پیام گرالِ ۱۹۲۶ خود را متعهد به ترتیب سخنرانی هایش در «برگهای گرال» نمیدانست، بلکه بعنوان یک نویسنده از این موقعیت استفاده میکرد که سخنرانی ها را بطوری تلفیق کند، که نیاز آنرا برای آن زمان ضروری میدانست.

 1. ۱۹۲۰-۱۹۲۶: مجلهٴ «برگهای گرال»، پیام گرال چاپِ ۱۹۲۶
 2. ۱۹۲۶-۱۹۳۱:
  مجلهٴ «بانگ»، «برگهای گرال»، پیام گرال ۱۹۲۶
 3. ۱۹۳۱-۱۹۳۸: «بازتابهایی به پیام گرال»، مجلهٴ «نوا»
 4. ۱۹۳۸-۱۹۴۱: ویرایش پیام گرال، چاپ آخرین دست
 5. خلاصه مطلب
 6. پیوست