در پرتو حقیقت – پیام گرال

در پرتو حقیقت - پیام گرال

آیا اکنون وقتی که من به شما توصیه میکنم که با تمام نیروی خود نیکخواه باشید و به افکار پاکیزه بپردازید، ارزش آن را درک میکنید؟ به هیچ وجه از این توصیه غفلت نکنید، بلکه با اشتیاق کامل و با تمام نیرو خود را با آن مربوط کنید! این کار شما را سرافراز میکند! شما و محیط زندگی تان را تغییر میدهد!

  • آبدروشین –